• POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 

   Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów i Kontrahentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, ustanowiliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych i statystycznych.

    

   Kto jest Administratorem Państwa Danych Osobowych

   Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bergen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Kamieńskiego 51, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001020837, posługująca się numerem NIP 6793260755, zwana dalej „Spółką”. Kontakt ze Spółka w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:  kontakt@bergenfarby.pl

    

   Cele, podstawy, zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych

   Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Spółka przetwarza dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta Spółki. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

    

    

   Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
   Sporządzenie oferty, dokonanie wyceny usług oraz wykonanie umowy sprzedaży i usług objętych przedmiotem działalności Spółki Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

    

   Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

   – imię i nazwisko;

   – firma Klienta,

   – PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta

   – adres poczty elektronicznej;

   – numer telefonu kontaktowego;

   – adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby

   Rozpatrzenia reklamacji

    

   Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)

    

   Dane są przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji świadczonych przez nas usług i wykonywanych umów sprzedaży nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

    

   – imię i nazwisko;

   – firma Klienta,

   – numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta

   – adres poczty elektronicznej;

   – numer telefonu kontaktowego;

   – adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby

    

   Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

    

   Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

   – imię i nazwisko,

   – adres poczty elektronicznej

   Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

    

   Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

   – Imię i nazwisko;

   –  adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

   – nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta,

   Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec niego Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

    

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

   – Imię i nazwisko;

   – firma Klienta,

   – numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta;

   – numer telefonu kontaktowego;

   – adres poczty elektronicznej;

   – adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby

    

   Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej, wykorzystania cookies oraz administrowania stroną internetową i badania aktywności jej użytkowników

    

    

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f i a RODO

    

   Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Pani/Pana zgody lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Przepisy te określają, kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody użytkownika serwisu. Opisują również sposób jej udzielenia lub odwołania.

   – numer IP

   – numery urządzenia

   – data i czas serwera

   – informacje o przeglądarce internetowej

   – informacje o systemie operacyjnym

   – oraz inne dane.

    

   Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Wszystkie zbierane dane są pełni anonimowe i nie służą identyfikacji danych osobowych użytkowników Internetu.

    

   Wymóg podania danych osobowych

   Podanie danych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby zawrzeć z nami umowę mieszczącą  się w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pragniemy podkreślić, iż przekazywanie danych nie stanowi zagrożeń dla wolności i prywatności osób, ponieważ konieczność ich udostępnienia jest niezbędna w celu wyceny, zawarcia i wykonania umowy.

    

   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

   Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

    

   Odbiorcy danych osobowych

   Dla prawidłowego funkcjonowania Spółki, w tym dla realizacji zawieranych umów z Klientami konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, czy podmiot prowadzący obsługę kadrowo- księgową). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

   Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

   Dane osobowe Klientów Administratora mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

   1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
   2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

    

   Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

   Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator weryfikuje czy przekazuje dane do Państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych oraz w przypadku takiego przekazywania zapewnia zgodne z prawem warunki ich przetwarzania, a przede wszystkim wypełnia obowiązek informacyjny dotyczący tych kwestii wobec osób, których dane przetwarza.

    

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

    

   Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Spółkę na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    

   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    

   Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

   lub

   • wysłanie swojego żądania w formie pisemnej na adres siedziby Spółki: Bergen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków,

    

   Serwis www, informacja o plikach cookies, dane eksploatacyjne, analityka

   1. a) Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
   1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
   2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
   3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
   4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
   5. b) Hosting
   6. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: H88 S.A. (Cyber_Folks)
   7. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
   8. Pod adresem https://hekko.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
   9. Firma hostingowa:
    • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
    • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
    • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
    • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
    • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
    • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
    • powołała Inspektora Ochrony Danych.
   10. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
    • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
    • czas nadejścia zapytania,
    • czas wysłania odpowiedzi,
    • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
    • informacje o przeglądarce użytkownika,
    • informacje o adresie IP,
    • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
    • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.
   1. c) Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
   1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
    • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
   2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
   3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
    • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
    • ich sprostowania,
    • usunięcia,
    • ograniczenia przetwarzania,
    • oraz przenoszenia danych.
   4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
   7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
   8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
   9. d) Informacje w formularzach
   10. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
   11. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
   12. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
   13. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
   14. e) Logi Administratora
   15. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
   16. f) Istotne techniki marketingowe
   17. Operator może stosować analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
   18. Operator może stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
   19. Operator może stosować, korzystać z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
   20. g) Informacja o plikach cookies
   21. Serwis korzysta z plików cookies.
   22. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   23. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   24. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
   25. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   26. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   27. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   28. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
   29. h) Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
   30. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
   31. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne:

    

   Postanowienia końcowe

   1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
   2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona odpowiednia informacją zamieszczoną na naszej stronie internetowej.
   3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.
Zaprojektowane przez ROCKET